GDPR

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

   1. Nákupem udělujete souhlas Filip Taišl, IČ: 64187071, se sídlem Mlázovy 58, 341 42 Kolinec, e-mail: info@karbonwild.com, tel: +420 774260812 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.
   2. Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem plnění předmětu kupní smlouvy (vyřízení objednávky). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let.
   3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail: info@karbonwild.com
   4. Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
   5. Osobní údaje Správce poskytuje pouze těm zpracovatelům, kteří musí získat informace pro plnění předmětu smlouvy, což jsou smluvní přepravci a poskytovatelé platebních metod. Dále pak společnosti zajišťující provoz e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
   1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
   • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR,
   • na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR,
   • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR),
   • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR,
   • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR,
   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

 

   1. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.
   2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
   3. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   4. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   5. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.8.2023.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.8.2023.